Mini Cart

Algemene voorwaarden

 • Op iedere rechtsbetrekking tussen Frits Dijk International B.V., hierna te noemen FDI, en de wederpartij zijn uitsluitend de onderhavige voorwaarden van toepassing. Eventuele voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij FDI uitdrukkelijk schriftelijk anders met de wederpartij is overeengekomen.
 • Een aan de wederpartij door FDI uitgebrachte offerte is van rechtswege vervallen na verloop van 21 dagen na de dag dat de offerte is verzonden, tenzij op de offerte anders is vermeld.
 • Alle extra kosten, die door FDI gemaakt moeten worden ten gevolge van uitstel van aflevering op instructie van de wederpartij, of door gebrek aan diens instructie of diens onvolledige instructie, of wijziging in de order, of wijziging of extra voorzieningen, of overwerk hieruit volgend, zullen aan de overeengekomen prijs worden toegevoegd en dienovereenkomstig door de wederpartij moeten worden betaald.
 • Een door FDI opgegeven (af)levertijd is geheel vrijblijvend. Aan een eventuele overschrijding van een (af)levertijd door FDI kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Iedere (af)levering geschiedt op een door FDI aangewezen plaats. FDI is gerechtigd om (af) te leveren in gedeelten die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 • FDI kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor vertraging bij de verzending, of niet uitvoeren of vertraagde uitvoering van de order ten gevolge van oorlog, ongeregeldheden, beperkingen van regeringswege opgelegd, stakingen, werk uitsluitingen, modelacties, brand, ongevallen, tekort aan materialen of onderdelen, stilstand of vertragingen in het transport, verplichte navolging van maatregelen van regeringswege, iedere andere oorzaak, die FDI niet bij machte was te vermijden.
 • In geval dat een offerte van de zijde van FDI inspecties inhoudt of proeven op het materiaal of zaken, dan zullen deze worden uitgevoerd bij de fabrikant van de zaken en de uitkomsten van deze inspecties of proeven zullen voor beide partijen bindend zijn, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle zaken die defecten of fabricagefouten vertonen en worden teruggezonden, zullen door ons als zodanig worden geaccepteerd mits binnen een termijn van uiterlijk 8 dagen schriftelijk bij FDI aangemeld na (af)levering. Zij zullen kosteloos worden vervangen of in onze optie gerepareerd, vooropgesteld dat de zaken aan FDI worden teruggezonden in dezelfde staat als zij door wederpartij werden ontvangen, er wordt door FDI geen aansprakelijkheid aanvaard voor arbeidsloon, extra kosten of andere kosten betrekking hebbend op het eventueel demonteren /monteren en het terugzenden van deze zaken, tenzij de afzender in het bezit is van FDI op schrift gestelde toestemming die kosten te maken. FDI aanvaardt geen aanspraklijkheid voor enig door de wederpartij geleden verlies of schade tengevolge van gereken of fabrieksfouten in de betreffende zaken aan de zijde van de wederpartij noch door verlies of schade voortkomend uit vertraging bij het uitvoeren van een order. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op. Eventuele reclames met betrekking tot de door FDI gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de factuur.
 • Vrachtvervoerbewijzen dienen ten aanzien van de vervoerder te worden aangetekend met ‘inhoud niet gecontroleerd’ indien controle bij ontvangst niet mogelijk blijkt. Tekorten of beschadigingen dienen binnen de drie dagen na ontvangst van de zaken aan de vervoerder te worden gemeld en eventuele nietaflevering binnen de 7 dagen. In beide gevallen dient de vervoerder onmiddellijk schriftelijk verantwoordelijk gesteld te worden. Wederpartij gelieve onregelmatigheden ten aanzien van het bovenstaande direct aan FDI te melden, indien de wederpartij in gebreke blijft, uitvoering aan het bepaalde te geven, de gevolgen geheel voor hoor rekening en risico zijn.
 • De wederpartij zal FDI schadeloos stellen tegen alle schaden, boeten en kosten voortkomend uit een inbreuk op een patent of een beschermd ontwerp, die FDI bij het uitvoeren van zijn order zou kunnen maken.
 • Alle orders worden uitgevoerd volgens de volgende voorwaarden:
  • zendingen met een netto waarde minder dan €250,– worden niet franco verzonden;
  • zendingen met een netto waarde van €250,– of meer worden franco huis afgeleverd (of franco grens, niet ingeklaard voor buitenlandse zendingen);
  • onderdelen te verzenden als expressengoed, worden altijd ‘niet franco’, door FDI verzonden. Eventueel worden de vrachtkosten door FDI in voorschot betaald en later aan wederpartij in rekening gebracht;
  • betalingscondities worden per afnemer bij afzonderlijk schrijven vastgesteld en wederpartij verplicht zich door het opgeven van zijn order of bestelling deze na te komen;
  • indien niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de factuur is voldaan, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is laatstgenoemde een vertragingsrente van 2% per kalendermaand aan FDI verschuldigd, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als gehele maand;
  • telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde vertragingsrente;
  • voorzover een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de wederpartij aan FDI verschuldigd de daadwerkelijk door FDI ondervonden schade als gevolg van het uitblijven van betaling alsmede buitengerechtelijke incassokosten die worden gesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €115,00.
 • Wederpartij verplicht zich nauwkeurig te houden aan montage / installatie-instructies van FDI of door FDI verstrekt, ingeval deze niet worden nagekomen vervalt automatisch ieder recht op schadevergoeding.
 • De wederpartij is niet bevoegd enige betaling op te schorten en/of te verrekenen met een eventuele vordering op FDI.
 • Op eerste verzoek van FDI is de wederpartij gehouden voor haar betalingsverplichtingen aan FDI voldoende zekerheid te stellen. Het niet onverwijld gevolg geven aan een dergelijk verzoek vormt voor FDI aanleiding de overeenkomst zonder dat daarbij verzuim noodzakelijk is buiten rechte te ontbinden. Bij een ontbinding is de wederpartij verplicht voldoende zekerheid te stellen voor een door FDI aan te geven schadebedrag.
 • FDI blijft eigenaar van alle door FDI verkochte zaken tot voldoening door de wederpartij van de tegenprestatie terzake de door FDI krachtens overeenkomst (af)geleverde of (af) te leveren zaken of terzake de krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verricht of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige overeenkomst. Zolang de wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, is hij houder voor FDI met de rechten en plichten van een bruiklener, doch draagt hij niettemin alle risico’s aan toepassing of gebruik van de zakenverbonden. FDI blijft gedurende die tijd bevoegd om haar eigendommen te allen tijde tot zich te nemen, onder gehoudenheid eventuele reeds gedane betalingen naar billijkheid te verrekenen
 • FDI houdt zich het recht voor prijzen, ook van lopende opdrachten en offertes aan te passen indien zich wijzigingen voordoen in valuta van landen waarin de in opdracht gegeven zaken worden geproduceerd of waaruit grondstoffen voor fabricage worden betrokken. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij. De prijs is exclusief omzetbelasting.
 • FDI is niet aansprakelijk jegens de wederpartij voor enigerlei veroorzaakte schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van FDI. De aansprakelijkheid voor de schade is in geen geval hoger dan het factuurbedrag van de door FDI aan de wederpartij geleverde goederen waarop de schade betrekking heeft.
 • Totdat de wederpartij het verschuldigde integraal aan FDI heeft voldaan, blijft FDI eigenaresse van de door haar verkochte goederen aan de wederpartij. Onder het verschuldigde dient in ieder geval te worden begrepen al hetgeen FDI heeft te vorderen op grond van de overeenkomst met de wederpartij alsmede de schade die op enigerlei wijze verband houdt met de overeenkomst. Zolang het verschuldigde niet is voldaan, is FDI te allen tijde bevoegd en de wederpartij verplicht de goederen respectievelijk op te eisen en af te geven.
 • Eventuele onverbindende bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden doen niets af aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.
 • De algemene verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal en worden op eerste verzoek van de wederpartij kosteloos aan haar verstuurd. Bij de uitleg van deze algemene voorwaarden is de uitleg van de Nederlandse versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
 • Op de rechtsverhouding tussen FDI en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn hierdoor onder meer niet van toepassing.
 • Alle geschillen tussen FDI en de wederpartij worden voorgelegd aan de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch. FDI behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de vestigingsplaats of woonplaats van de wederpartij.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, maart 2007.

Laden